پروفایل خانم های مشهد


30 Apr#کدهای_جوان_مشهد

🕌 مشهد

کد 50

سن 32

قد 163

⚖وزن 75

رنگ پوست  گندمی

محل پذیرش مشهد راه آهن

ساعت پذیرش 10 الی 22

روزهای پذیرش شنبه تا پنجشنبه

مهریه یک ساعت عدم دخول

150 هزار تومان

 https://t.me/ezdiwaj

حق معرفی : 70 هزارتومان

🕌 مشهد

کد 52

سن 38

قد 170

⚖وزن 77

رنگ پوست  سفید

محل پذیرش مشهد بلوار پیروزی

ساعت پذیرش 17 الی 22

روزهای پذیرش شنبه تا پنجشنبه

مهریه یک ساعت عدم دخول

140 هزار تومان

 https://t.me/ezdiwaj

حق معرفی : 70 هزارتومان

🕌 مشهد

کد 54

سن 37

قد 171

⚖وزن 72

رنگ پوست  سفید

محل پذیرش مشهد قاسم آباد

ساعت پذیرش 10 الی 20

روزهای پذیرش شنبه تا پنجشنبه

مهریه یک ساعت عدم دخول

140 هزار تومان

 https://t.me/ezdiwaj

حق معرفی : 70 هزارتومان

🕌 مشهد

کد 506

سن 35

قد 170

⚖وزن 72

رنگ پوست گندمی

محل پذیرش مشهد آموزگار

ساعت پذیرش 11 الی 20

روزهای پذیرش شنبه تا پنجشنبه

مهریه یک ساعت عدم دخول

150 هزار تومان

 https://t.me/ezdiwaj

حق معرفی : 70 هزارتومان

🕌 مشهد

کد 507

سن 34

قد 157

⚖وزن 64

رنگ پوست سبزه روشن

محل پذیرش مشهد بلوارمعلم

ساعت پذیرش 10 الی 19

روزهای پذیرش شنبه تا پنجشنبه

مهریه یک ساعت عدم دخول

140 هزار تومان

 https://t.me/ezdiwaj

حق معرفی : 70 هزارتومان

🕌 مشهد

کد 509

سن 29

قد 165

⚖وزن 60

رنگ پوست سفید

محل پذیرش مشهد بلوارمعلم

ساعت پذیرش 10 الی 19

روزهای پذیرش شنبه تا پنجشنبه

پذیرش بالای 27سال

مهریه یک ساعت عدم دخول

160 هزار تومان

 https://t.me/ezdiwaj

حق معرفی : 70 هزارتومان_مشهد

کد 513

سن 29

قد 163

⚖وزن 70

محل پذیرش مشهد مجیدیه

ساعت پذیرش 12تا 20

مهریه یک ساعت عدم دخول

150 هزار تومان

 https://t.me/ezdiwaj

معرفی 70 هزار تومان

Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING