پروفایل خانم های تهران


25 Mar


#کدهای_یائسه_-----------------

کد 6

سن 49

قد 168

⚖وزن 85

رنگ پوست سفید

مهریه یک ساعت مدخوله

140 هزار تومان

https://t.me/ezdiwaj

محل پذیرش سبلان

ساعت پذیرش حضوری 15 تا 20

روزهای پذیرش شنبه تا پنج شنبه

حق مشاوره :50 هزارتومان

----------------- کد 7

سن 50

قد 165

⚖وزن 72

رنگ پوست سفید

مهریه یک ساعت مدخوله

120 هزار تومان

https://t.me/ezdiwaj

محل پذیرش انتهای_اشرفی_اصفهانی

ساعت پذیرش حضوری 11 تا 19

روزهای پذیرش همه روزه

حق مشاوره :50 هزارتومان

-----------------کد 9

سن 49

قد 162

⚖وزن 70

رنگ پوست گندمی

مهریه یک ساعت مدخوله

140 هزار تومان

https://t.me/ezdiwaj

محل پذیرش آزادی بهبودی

ساعت پذیرش حضوری 13 تا 16

روزهای پذیرش شنبه تا پنجشنبه

حق مشاوره :50 هزارتومان

-----------------


 کد 14

سن 54

قد 160

⚖وزن 68

رنگ پوست گندمی

مهریه یک ساعت مدخوله

110 هزار تومان

https://t.me/ezdiwaj

محل پذیرش آزادی جیحون

ساعت پذیرش حضوری 13 تا 18

روزهای پذیرش شنبه تا پنجشنبه

حق مشاوره :50 هزارتومان

-----------------


 کد 15

سن 49

قد 164

⚖وزن 68

رنگ پوست سفید

مهریه یک ساعت مدخوله

140 هزار تومان

https://t.me/ezdiwaj

محل پذیرش میرداماد

ساعت پذیرش حضوری 14 تا 21

روزهای پذیرش شنبه تا پنجشنبه

حق مشاوره : 50 هزارتومان

-----------------

 کد 16

سن 53

قد 166

⚖وزن 71

رنگ پوست گندمی

مهریه یک ساعت مدخوله

110 هزار تومان

https://t.me/ezdiwaj

محل پذیرش ستارخان

ساعت پذیرش حضوری 9 تا 20

روزهای پذیرش همه روزه

حق مشاوره :50 هزارتومان

-----------------

کد 19 

سن: 50 ساله 

قد: 165 

وزن: 63

مسکن: متروی مدنی گلچین

مهریه  : 140 هزار تومان

پاسخگویی و ملاقات: ساعت 13 تا 19 همه روزه به غیر از جمعه ها

معرفی: 50 هزار تومان

-----------------

 کد 23

سن 49

قد 180

⚖وزن 80

رنگ پوست سفید

مهریه یک ساعت مدخوله

140 هزار تومان

https://t.me/ezdiwaj

محل پذیرش میرداماد

ساعت پذیرش حضوری 15 تا 20

روزهای پذیرش همه روزه

فقط پذیرش افراد مجرد

ساعت تماس 13تا 20 است.

درغیر این ساعات تماس گرفته نشود

حق مشاوره :50 هزارتومان

-----------------

 کد 24

سن 51

قد 178

⚖وزن 82

رنگ پوست سفید

مهریه یک ساعت مدخوله

120 هزار تومان

https://t.me/ezdiwaj

محل پذیرش شادمان

ساعت پذیرش حضوری 14 تا 19

روزهای پذیرش همه روزه

حق مشاوره :50 هزارتومان

-----------------

 کد 25

سن 49

قد 170

⚖وزن 85

رنگ پوست گندومی

مهریه یک ساعت مدخوله

140 هزار تومان

https://t.me/ezdiwaj

محل پذیرش میدان رسالت سمنگان

ساعت پذیرش حضوری 9 تا 19

روزهای پذیرش همه روزه

حق مشاوره :50 هزارتومان

-----------------

 کد 26

سن 49

قد 160

⚖وزن 64

رنگ پوست گندمی

مهریه یک ساعت مدخوله

140 هزار تومان

https://t.me/ezdiwaj

محل پذیرش پیچ شمران

ساعت پذیرش حضوری 17 تا 20

روزهای پذیرش روز های زوج

فقط پذیرش آقایان بالای 30 سال

حق مشاوره :50 هزارتومان

-----------------

 کد 30

سن 49

قد 165

⚖وزن 67

رنگ پوست گندمی

مهریه یک ساعت مدخوله

140 هزار تومان

https://t.me/ezdiwaj

محل پذیرش شرق نظام آباد

ساعت پذیرش حضوری 10 تا 18

روزهای پذیرش شنبه تاپنجشنبه

حق مشاوره :50 هزارتومان

-----------------

 کد 31

سن 49

قد 160

⚖وزن 70

رنگ پوست گندمی

مهریه یک ساعت مدخوله

140 هزار تومان

https://t.me/ezdiwaj

محل پذیرش شرق سیدخندان

ساعت پذیرش حضوری 10 تا 14

روزهای پذیرش شنبه تاچهارشنبه

پذیرش آقایان زیر 50 سال

حق مشاوره :50 هزارتومان

⚘ #موارد_یائسه_مدخوله_----------------- 


-----------------

 کد 33

سن 49

قد 169

⚖وزن 89

رنگ پوست سفید

مهریه یک ساعت مدخوله

140 هزار تومان

https://t.me/ezdiwaj

محل پذیرش غرب شهران

ساعت پذیرش حضوری 13 تا 19

روزهای پذیرش شنبه تاپنجشنبه

حق مشاوره :50 هزارتومان

-----------------

 کد 35

سن 57 

قد 166

⚖وزن 70

رنگ پوست سفید

مهریه یک ساعت مدخوله

120 هزار تومان

https://t.me/ezdiwaj

محل پذیرش شرق میدان_نامجو

ساعت پذیرش حضوری 14 تا 21

روزهای پذیرش همه روزه

حق مشاوره :50 هزارتومان

-----------------

 کد 36

سن 49

قد 170

⚖وزن 70

رنگ پوست سفید

مهریه یک ساعت مدخوله

140 هزار تومان

https://t.me/ezdiwaj

محل پذیرش مرکز نواب

ساعت پذیرش حضوری 10 تا 19

روزهای پذیرش شنبه تا پنجشنبه

حق مشاوره :50 هزارتومان
#کدهای_جوان_


----------------------------------

کد 91

سن 32

قد 160

⚖وزن 58

رنگ پوست سفید

محل پذیرش ستارخان و هفت تیر کرج

ساعت پذیرش حضوری 9 تا 14

روزهای پذیرش شنبه تا چهارشنبه

مهریه یک ساعت عدم دخول

150 هزار تومان

https://t.me/ezdiwaj

حق معرفی : 70 هزارتومان

-----------------

کد 92

سن 32

قد 160

⚖وزن 64

رنگ پوست گندمی

محل پذیرش  میرداماد

ساعت پذیرش حضوری 14 تا 20

روزهای پذیرش شنبه تا پنجشنبه

مهریه یک ساعت عدم دخول

150 هزار تومان

https://t.me/ezdiwaj

حق معرفی : 70 هزارتومان

-----------------

کد 105

سن 27

قد 166

⚖وزن 84

رنگ پوست سفید

محل پذیرش شرق ----------------- گلبرگ

ساعت پذیرش حضوری 9 تا 16

روزهای پذیرش شنبه تا پنجشنبه

مهریه یک ساعت عدم دخول

150 هزار تومان

https://t.me/ezdiwaj

:name_badge:پذیرش آقایان بالای27 سال

حق معرفی : 70 هزارتومان

-----------------

کد 107

سن 26

قد 170

⚖وزن 68

رنگ پوست گندمی روشن

محل پذیرش. لویزان شیان

ساعت پذیرش حضوری 11 تا 20

روزهای پذیرش شنبه تا پنجشنبه

https://t.me/ezdiwaj

مهریه یک ساعت عدم دخول

170 هزار تومان

:no_entry:پذیرش آقایان 23تا50 سال

حق معرفی : 70 هزارتومان

-----------------

کد 109

سن 35

قد 170

⚖وزن 67

رنگ پوست سفید

محل پذیرش بلوار فردوس یا امام حسین

ساعت پذیرش حضوری 12 تا 17

روزهای پذیرش همه روزه

مهریه یک ساعت عدم دخول

150 هزار تومان

https://t.me/ezdiwaj

حق معرفی :  70 هزارتومان
___کد  115 عدم دخول -----------------

سن 33 ساله -مطلقه – -----------------

 مهریه ساعتی عدم دخول : 150 هزارتومان

قد 166 وزن 64

رنگ پوست: سفید

مسکن دارند.  ----------------- .سبلان

همه روزها بجز جمعه ساعت 15تا20

معرفی 70 هزار تومان

-----------------

کد 117

سن 28

قد  170

⚖وزن  50

رنگ پوست گندمی

محل پذیرش -----------------پارس

ساعت پذیرش حضوری 12تا 18

روزهای پذیرش همه روزه بجز جمعه ها

مهریه یک ساعت عدم دخول

160 هزار تومان

https://t.me/ezdiwaj

معرفی 70 هزار تومان

-----------------

کد 119

سن 35

قد 164

⚖وزن 78

رنگ پوست گندمی

محل پذیرش رسالت

ساعت پذیرش حضوری 10 تا 20

روزهای پذیرش شنبه تا ۵شنبه

مهریه یک ساعت عدم دخول

150 هزار تومان

https://t.me/ezdiwaj

حق معرفی : 70 هزارتومان

-----------------

کد 1003

سن 35

قد 160

⚖وزن 75

رنگ پوست سفید

محل پذیرش صادقیه

ساعت پذیرش حضوری 10 تا 22

روزهای پذیرش شنبه تا پنجشنبه

مهریه یک ساعت عدم دخول

150 هزار تومان

https://t.me/ezdiwaj

حق معرفی : 70 هزارتومان

-----------------

کد 1009

سن 34

قد 164

⚖وزن 59

رنگ پوست سبزه

محل پذیرش  فردیس

ساعت پذیرش حضوری 13 تا 19

روزهای پذیرش همه روزه

مهریه یک ساعت عدم دخول

150 هزار تومان

https://t.me/ezdiwaj

حق معرفی : 70 هزارتومان

-----------------

کد 1011

سن 44

قد  170

⚖وزن  85

رنگ پوست گندمی

محل پذیرش سبلان

ساعت پذیرش حضوری 9تا 20

روزهای پذیرش همه روزه بجز جمعه ها

مهریه یک ساعت عدم دخول

140 هزار تومان

https://t.me/ezdiwaj

معرفی 70 هزار تومان

-----------------

کد 1013

سن 32

قد  165

⚖وزن  75

رنگ پوست سبزه روشن

محل پذیرش سیمتری جی

ساعت پذیرش حضوری 14 تا 20

روزهای پذیرش همه روزه بجز پنجشنبه و جمعه

مهریه یک ساعت عدم دخول

160 هزار تومان

https://t.me/ezdiwaj

معرفی 70 هزار تومان

-----------------

کد 1014

سن 28

قد  168

⚖وزن  78

رنگ پوست گندمی

محل پذیرش صادقیه

ساعت پذیرش حضوری 11 تا 20

روزهای پذیرش  همه روزه

مهریه یک ساعت عدم دخول

160 هزار تومان

https://t.me/ezdiwaj

معرفی 70 هزار تومان

-----------------

کد 1015

سن 25

قد  165

⚖وزن  58

رنگ پوست گندمی

محل پذیرش ستاری

ساعت پذیرش حضوری 14 تا 18

روزهای پذیرش  همه روزه بجز تعطیلات

مهریه یک ساعت عدم دخول 170 هزار تومان

https://t.me/ezdiwaj

معرفی 70 هزار تومان

🏞 -----------------

کد 1018

سن 26

قد 170

⚖وزن 73

رنگ پوست سفید

محل پذیرش -----------------  اکباتان

ساعت پذیرش. 16 تا 21 

روزهای پذیرش یکشنبه تا پنج شنبه  هماهنگی با پیامک.


مهریه عدم دخول 170 هزار تومان


https://t.me/ezdiwaj

معرفی 70 هزار تومان

-----------------

کد 1019

سن 35

قد  158

⚖وزن  50

رنگ پوست گندمی

محل پذیرش نواب

ساعت پذیرش حضوری 12  تا 18

روزهای پذیرش همه روزه

مهریه یک ساعت عدم دخول

150 هزار تومان

https://t.me/ezdiwaj

معرفی 70 هزار تومان

-----------------

کد 1023

سن 39

قد  168

⚖وزن  60

رنگ پوست سفید

محل پذیرش مدنی شمالی

 پذیرش 9تا 20

مهریه یک ساعت عدم دخول

140 هزار تومان

https://t.me/ezdiwaj

معرفی 70 هزار تومان

-----------------

کد 1026

سن 42

قد  165

⚖وزن  85

رنگ پوست سفید

محل پذیرش دماوند

 پذیرش شنبه تا پنجشنبه 10 تا 17

مهریه یک ساعت عدم دخول

140 هزار تومان

https://t.me/ezdiwaj

معرفی 70 هزار تومان

-----------------

کد 1027

سن 30

قد  167

⚖وزن  70

رنگ پوست سفید

محل پذیرش امام حسین

 پذیرش همه روزه با هماهنگی 10 تا 17

مهریه یک ساعت عدم دخول

150 هزار تومان

https://t.me/ezdiwaj

معرفی 70 هزار تومان

-----------------

کد 1028

سن 39

قد  170

⚖وزن  75

رنگ پوست گندمی

محل پذیرش میدان راه آهن

 پذیرش همه روزه با هماهنگی 11 تا 21

مهریه یک ساعت عدم دخول

140 هزار تومان

https://t.me/ezdiwaj

معرفی 70 هزار تومان

-----------------

کد 1029

سن 24

قد  168

⚖وزن  70

رنگ پوست گندمی روشن

محل پذیرش شادمان( روزهای فرد) و پونک( روزهای زوج)

 پذیرش همه روزه بجز جمعه با هماهنگی 12 تا 19

مهریه یک ساعت عدم دخول

160 هزار تومان

https://t.me/ezdiwaj

معرفی 70 هزار تومان

-----------------کد 1030

سن 37

قد  167

⚖وزن  60

رنگ پوست گندمی 

محل پذیرش خیابان دماوند

 پذیرش همه روزه بجز جمعه با هماهنگی 10 تا 19

مهریه یک ساعت عدم دخول

140 هزار تومان

https://t.me/ezdiwaj

معرفی 70 هزار تومان

-----------------

کد 1031

سن 37

قد  163

⚖وزن  65

رنگ پوست سفید 

محل پذیرش : فردوس غرب

 پذیرش همه روزه 14 تا 22

مهریه یک ساعت عدم دخول

140 هزار تومان

https://t.me/ezdiwaj

معرفی 70 هزار تومان

Comments
* The email will not be published on the website.
I BUILT MY SITE FOR FREE USING